زردی نوزادی

از موارد دیگر ایجاد زردی در نوزاد ، عفونتهای جنیندر رحم می باشد ، خیلی از عفونتها از جفت عبور نکرده و به جنین نمی رسند ولی بعضیمیکروبها و ویروس ها قابلیت عبور از جفت را داشته و در جنین باعث عفونتی میشوند کهعلاوه بر ضایعات متعدد ، تخریب گلبولی نیز ایجاد میکنند.
کبد نوزاد پس از بدنیاآمدن ، معمولا” بطور طبیعی نارسا بوده و توانایی برداشت کامل بیلی روبین ایجاد شدهرا ندارد و پس از چند روز ، فعالیت کبد نرمال میشود و بدنبال آن ، زردی از بینمیرود . در موارد بسیار نادری ، مجاری صفراوی در جنین ساخته نشده و بنابر این صفراکه حاوی بیلی روبین است از کبد نمی تواند خارج شود و در نتیجه نوزاد دچار زردیبسیار شدیدی میشود .
در بیشتر نوزادانی که بموقع دنیا آمده اند و زردی دارند،‌پوست و سفیدی چشم نوزاد زرد رنگ است و علامت دیگری وجود ندارد ولی اگر میزان بیلیروبین خون از مقدار خاصی بیشتر شود خواب آلودگی و بی اشتهایی پیدا میشود .چنانچهمیزان زردی از حد معینی بیشتر شده و مدت زمانی طول بکشد ، نوزاد دچار صدمات مغزی وشنوایی میشود . اگر مجاری صفراوی نوزاد ساخته نشده باشد و درمان دیر انجام شود ،نوزاد فوت خواهد کرد.
تشخیص چگونه است؟

ابتدا از نوزاد نمونه خون گرفته شده و میزان بیلی روبین آن مشخص میشود ( در حال حاضر در بعضی از آزمایشگاهها وسایلی وجود دارد که بدون خونگیری واز روی رنگنرمه گوش نوزاد میزان بیلی روبین خون را مشخص میکنند) . قدم دوم بررسی بیمار از نظروجود بیماریهای زمینه ای میباشد .
بسیاری از نوزادان با زردی خفیف احتیاج به هیچدرمانی ندارند ، اگر میزان بیلی روبین بالا باشد ، از نور درمانی استفاده میشود . بعضی لامپها ( مخصوصا” لامپهای فلورسنت ) مقدار زیادی اشعه ماوراء بنفش ایجادمیکنند ، اشعه ماوراء بنفش پس از برخورد با پوست نوزاد باعث تبدیل بیلی روبین به یکماده بی ضرر میشود . در موقع نور درمانی باید چشمهای نوزاد پوشیده شود ، زیرا ایناشعه برای چشم ایجاد عارضه میکند . اگر علت زردی مغایرت RH خون مادر یا بچه باشد ویا میزان بیلی روبین رو به افزایش باشد ، تعویض خون نوزاد انجام میشود . در مواردنادری که مجاری صفراوی نوزاد ساخته نشده باشد باید در همان روزهای اول زردی ، عملجراحی انجام شود .
چنانچه زردی زیاد نباشد ، خوراندن شیر کمکی بمقدار زیاد باعثافزایش دفع بیلی روبین از راه مدفوع شده و زردی کمتر میشود .
معمولا” زردی هاییکه شدید نیستند و بمدت طولانی باقی نمی مانند ( در همان هفته اول پیدا شده و از بینمیروند ) عارضه ای در نوزاد ایجاد نمی کنند . با زردی های شدید و طولانی مدت نوزاددچار کاهش شنوایی یا کری کامل شده و امکان صدمات مغزی شدید و عقب ماندگی ذهنی وجوددارد .
بعضی داروها میتوانند با فعال کردن کار کبد نوزاد باعث برداشت بیشتر بیلیروبین توسط کبد شده و میتواند زردی را کاهش دهند که در صورت لزوم توسط پزشک تجویزخواهد شد .
مصرف بعضی از داروها مخصوصا” کوتریموکسازولتوسط خانم باردار درآخرین روزهای حاملگی میتواند روی کبد جنین اثر گذاشته و پس از بدنیا آمدن نوزادباعث زردی شدید شود

  نویسنده : مهـدی  رحیـمی گل سفیدی..

/ 0 نظر / 40 بازدید