تغذیه با شیر مادر قسمت دوم

مادری میتواند به فرزندش شیرکافی بدهد که خودش سلامت کامل و تغذیه خوبی داشته و به مقدار کافی بتواند استراحتکند و مضطرب نباشد . اگر نوک پستان فرورفته باشد در ابتدا چند روزی قبل از زایمانباید از پمپ استفاده کند . اگر رژیم غذایی مادر کنترل شده باشد ، لزوما” وزن مادرکمتر یا بیشتر نخواهد شد . شیر دادن موجب میشود تا رحم هر چه زودتر به اندازه سابقخود برگردد و وزن مادر  نیزکاهش پیدا کرده و به وزن سابق خود  برگردد . به مادرباید اطمینان داد که شکل پستان با بستن سینه بند مناسب تغییر نخواهد کرد .
بهترین محرک برای ترشح شیر در انسان ، خالی کردن منظم وکامل پستان ها میباشد،بطور مثال درچند روز اول بعد از زایمان که میزان شیر و ترشح آن کم میباشد ، مادرباید مرتبا ومکررا” به نوزاد شیر بدهد تا این سیکل براه بیفتد .
شیردادن هرچهزودتر باید شروع شود .بمحض اینکه مادر و نوزاد شرایط مناسب را پیدا کردند ، شیردادنشروع میشود .باید سعی شود از زمان تولد تا شروع شیر دادن یکساعت بیشتر نگذرد .نوزادباید هر سه ساعت یکبار نزد مادر آورده شده و شروع به شیرخوردن کند . ( حتی شب تاصبح) . زمانیکه ترشح واقعی و کامل شیر شروع شود ، باسعی و همت مادر میزان شیر روبهافزایش خواهد گذاشت .
نوک پستانها باید مرتبا” کنترل شوند با شروع کوچکترین دردو حساسیت درمان باید شروع شود که تا ضایعه بزرگتری در آن ایجاد نشود . بهترست کهنوک پستانها در هوای آزاد باشند و به آنها لانولین خالص مالیده شود وصابون زده نشود، از الکل نباید استفاده شود .نوک پستانها خشک نگهداشته شود و چنانچه در آنهاحساسیت و یا زخم و ترکی ایجاد شود ، بعلت شیر ندادن ، نوزاد حریص شده و با مکیدنآنها و فشار بیشتر ، زخم را بزرگتر میکند ، در اینحالت از حفاظ نوک سینه بایداستفاده کرد .
دو هفته اول بعد از تولد مهمترین زمان برای شیر دادن مادر بهنوزاد می باشد ، افزایش وزن روزانه نوزاد نشان دهنده کافی بودن میزان شیر است ، تاجائیکه امکان داشته باشد از شیر کمکی نباید استفاده کرد زیرا باعث میشود تا برنامهشیر مادر از بین برود . چنانچه مادر در هفته های اول با مسئله شیر دادن مشکل داشتهباشد میتواند شیرش را بدوشد و با شیشه به نوزاد بدهد و بعد از رفع شدن مشکل ( مثلاضطراب و نا آگاهی در طرز شیر دادن و غیره ) میتواند شیر دادن را شروع کند . هر چهمادر شیر بیشتر بدهد ، تولید شیرش بیشتر خواهد شد و اگر شیرش بسیار زیاد باشدمیتواند آنرا دوشیده و تا 24 ساعت در یخچال یا تا یکماه در فریزر نگهداردتازمانهایی که مادر در دسترس نیست از آن استفاده شود . اینکار مادر را آ زاد میکندکه چند ساعتی در بیرون از منزل باشد .
روحیه شاد و فکر آزاد برا ی شیر دادن ازواجبات میباشد . مادرها فکر میکنند اگر نوزادشان گریه میکند یا خواب آلود است یاخرخر میکند و یا شیر را بر میگرداند ، یک ناراحتی دارد ولی شاید این مسئله بخاطر کمبودن شیر مادر باشد .

منبع : بیماریهای اطفال نلسون 2004

  نویسنده : مهـدی  رحیـمی گل سفیدی..

 

/ 0 نظر / 7 بازدید