حاملگی پر خطر

خانمهائیکه زیر 15 سال سن دارند و حامله میشوند ، امکان دارد که دچار زایمانزودرس شوند . درحقیقت طول نرمال زمان حاملگی 40 هفته میباشد و اگر زایمان زودتر ازهفته 37 شروع شود،حاملگی زودرس تلقی میشود . این خانمهای حامله کم سن همچنین درمعرض ابتلا به مسمومیت حاملگی بمقدار بیشتر نیز هستند که در این حالت پاها مخصوصاقوزک پاها و دستها ورم کرده و وزن خانم حامله بعلت تجمع مایع در بدن ، زیادتر ازحدمعمول شده و سردرد نیز ایجاد میشود . اختلال در بینائی ، استفراغ ، دردهای شکمی وافزایش فشار خون وتشنج در مراحل پیشرفته تر پیدا میشوند خانمهایی که در بالای سن 35سالگی حامله میشوند نیز امکان دارد که بیماریهای مختلفی را از قبل از حاملگی داشتهباشند مثل فیبروم رحم یا مرض قند که این عوامل ، حاملگی را پر خطر میکنند . اینخانمها هم بیشتر در معرض ابتلا به مسمومیت آبستنی بوده و اگر دیابت هم نداشته باشندامکان دارد بعلت ایجاد حاملگی دچار مرض قند  در خانم حامله میشود که این رقم درخانمهای بالای 35 ساله که حامله میشوند افزایش می یابد وجود مرض قند در حین حاملگیباعث می شود تا خانم حامله دچار عوارض متعددی شود .
خانمهائی که در سنین بالای 35 سال حامله میشوند امکان دارد که فرزندشان دچار عارضه کروموزومی شده و بچهاصطلاحا” ((‌مونگول )) یا عقب افتاده بدنیا بیاید. سازمان بهداشت جهانی توصیه کردهاست که به این بچه ها دیگر مونگول گفته نشده و به این بیماری ژنتیک ( بیماری  داون ) گفته میشود . هر چه سن مادر و پدر  در حین حاملگی بالاتر باشد امکان ایجاد سندرومداون و عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین بیشتر میشود .چنانچه مادر 20 ساله باشد امکانپیدایش این بیماری ژنتیک یک مورد در 500 مورد حاملگی بوده و چنانچه خانم حامله 40ساله باشد این امکان یک مورد در 100 حاملگی ( 5 بار بیشتر( می شود . خانمهائیکهاندام کوچک دارند ، احتمالا” لگن کوچکی نیز داشته و اگر اتفاقا” جنین بزرگتر ازمعمول باشد ، زایمان مشکل یا غیر ممکن می شود .
خانمهائیکه در موقع حاملگیوزنشان از 47 کیلوگرم کمتر است ، معمولا” نوزادای با وزن کمتر از معمول بدنیامیآورند و بالعکس خانمهائیکه چاق بوده و وزنشان زیاد است در معرض گرفتاری به بیماریمرض قند بوده و بهمین علت ممکنست نوزادی با اضافه وزن زیاد بدنیا بیاورند و علاوهبر این خطر پیدایش افزایش فشارخون نیز در این خانمهای چاق بیشتر میباشد .
خانمهائیکه تغذیه بدی دارند ، سیگار میکشند و الکل یا دارو مصرف میکنند ، همگیدر معرض خطر بوده و امکان سقط جنین یا زایمان زودرس در این خانمها بیشتر است و گاهیجنین در داخل رحم بخوبی رشد و تکامل پیدا نمی کند .
خانمهائیکه در طی حاملگیقبلی خود زایمان زودرس و یا زایمان بچه مرده داشته اند امکان دارد که در حاملگیبعدی خود نیز همان مسایل قبلی را                    پیدا کنند .
خانمهائیکه درحاملگی قبلی نوزادی با وزن کم را بدنیا آورده اند نیز امکان دارد در حاملگی بعدینوزادی با وزن کم پیدا کنند .
بیماریهائی که پیش یک خانم حامله از ابتدای حاملگیوجود دارند نیز میتوانند حاملگی را پرخطر کنند ، مثل مرض قند که میتواند موجبزایمان زودرس و عفونتهای ادراری بشود. صرع نیز در خانمهای حامله میتواند ، حاملگیرا پر خطر کند . خانمی که فشار خون دارد و حامله میشود ، معمولا” نوزادی با وزنکمتر از معمول بدنیا میآورد.
خانمهائیکه دچار بیماری آسم هستند معمولا” بدنبالحاملگی ، بیماریشان بهبودی نسبی پیدا می کند .
پس حتما” بلافاصله پس از آگاهی ازبارداری خود به پزشک یا مامای خود مراجعه کنید در اولین مراجعه بشما بعد از حاملگیبه پزشک یا ماما ، از شما سوالات دقیق و معاینه کافی انجام شده و برای شما پروندهتشکیل می شود واگر حاملگی پر خطر داشته باشید باید در فواصل کوتاهتری برای معاینه وبررسی مراجعه کنید تا پزشک مطمئن شود که مسیر حاملگی سیر طبیعی داشته و جنین و مادردر خطر نیستند . آزمایشات خون و ادرار مرتبا” انجام میشود تا اگر عارضه ای مثل بالارفتن قند خون ، عفونت و پروتئین در ادرار ، پیدا شده باشد فورا”‌درمانهای لازمهانجام شود . فشار خون مرتبا” باید کنترول شود .
در خانمهائیکه امکان دارد کهفرزندشان با عارضه ژنتیکی بدنیا بیاید ، آزمایشات تخصصی در صورت نیاز انجام میشودتا مشخص شود که آیا جنین ایراد ژنتیکی دارد یا خیر ؟
در حین حاملگی میتوان بتوسطسونوگرافیهای متعدد و در زمانهای مختلف از سلامت جنین و جفت آگاه شد و انجام اینآزمایش در خانمهای حامله عارضه ای ایجاد نمی کند .
با بررسی دقیق و مرتب خانمهایحامله و مخصوصا” خانمهایی که در معرض خطر هستند ، بیشتر مسایل دوران حاملگی قابلکنترول و درمان میباشد اگر چه با مدرن ترین امکانات درمانی بازهم ممکنست مشکلاتبزرگی ایجاد شود .


منبع: Family health 2000

  نویسنده : مهـدی  رحیـمی گل سفیدی..

/ 0 نظر / 31 بازدید