کلید قلب همسرم

اگر با بچه ها مشغول بازی کردن است ، تو هم به آن ها ملحق شو و به او اجازه بدهکه با آنها، بازیهای پر صدا بکند. اگر این کار او را شاد می کند، حرفی نیست.

تنها بیان کردن مسئله ای درست در مکانی درست هنر نیست، بلکه خودداری از بیانمطالب مسئله ساز در موقعیت های نادرست هنر است.

آقایان :

شما باید برای همسرتان آن طور آماده شوید که دوست دارید او برای شما آماده شود.

بعضی از زنان تصور می کنند که مردان، آن ها را برایکامجویی می خواهند، این تصورات را در هم شکنید. www.Riznews.persianblog.ir

بیشتر زنان به خاطر احساس رضایت می خواهند کار کنند، زیرا بیکاری، بطالت وافسردگی می آورد.

کمتر زنی که نیازهای عاطفی و مالی او بر آورده می شود، نیاز به کار کردن در خودمی بیند.

تفکر« شوهر خدای دوم در عصر توسعه و فرهنگ»، جواب نمی دهد. دوباره سنجی بعضی ازباورها لازم است.

مشکلات شغلی خود را با همسرتان در میان بگذارید اگر نتوانست راهنماییتان کند،حداقل شرایط شما را درک می کند. www.Riznews.persianblog.ir

اگر کار می کند سعی نکنید از میزان درآمدش مطلع شوید، اجازه بدهید کم کم خودشراه شریک شدن در مخارج زندگی را می آموزد.

گاهی اجازه بدهید کنترل تلویزیون را او در دست بگیرد، در این صورت احساسش به شمابهتر می شود.

منبع : کتاب تسخیر قلب 1 و 2

نویسنده : رابرت اکرمن

مترجم : مهدی رحیمی گل سفیدی

/ 0 نظر / 3 بازدید