روده تحریک پذیر

سروتونین روی گیرنده های 5HT3  در جدار روده اثر کرده و انتقال موج عصبی راتشدیدمیکند . آنتاگونیست های گیرندهای  5HT3  مثل   ALOSETRON  باعث کاهش حس درد احشایی در  IBS   میشود و ازطرفی عضلات صاف رکتوم را شل کرده وتحمل رکتوم رابرای پرشدن و  اتساع افزایش میدهد درنتیجه ترانزیت کولون کاهش مییابد . بدلایل نامشخصی ، خانمهاییکهIBS  دارند نسبت به مردان مبتلا از این دارو بهتر نتیجه میگیرند ، نهایتا” در اینبیماران که از این دارو استفاده کرده بودند ، 70 مورد کولیت ایسکمیک پیدا کرده اندکه ده نفر عمل شده و 3 نفر فوت شده اند . بنابر این دارو توسط کمپانی سارنده از طرحآزمایشی جمع آوری شد .

درIBS  هایی که یبوست ندارند  CILANSETRON   که آنتا گونیست   گیرندههای 5HT3    میباشد ، مصرف شده است . این دارو تعدادی از علائمIBS  نوع اسهالی رادر خانمها و مردها بهبود می بخشد . درد های شکمی قطع شده ، اسهال بسیار کمتر و درمواردی بکلی قطع شده است . شایعتر ین عارضه ایندارو یبوست است که در 3 تا 12% بیماران دیده شده است .
کولیت ایسکمیک که با داروهای قبلی بسیار زیاد دیده میشدبا این دارو به مقدار کمتری دیده شده وبیماران مبتلا هیچکدام نیاز به جراحی پیداپیدا نکرده اند و خود بخود با قطع داروبهبودی ایجاد شده است .
آنتا گونیستهایجدید گیرنده های5HT3 در ببمارانی که یبوست دارندبکار رفته است .

مهارگیرنده5HT4  موجب تشدیدپریستالیتسم روده بزرگ میشود.TEGASEROD باعث تسریع ترانزیت کولون بالا رومیشود .
تحقیقات کلینیکی روی 4 هزار بیمار با یبوست و  IBS   نشان داده که اثراین دارونسبت به پلاسبو در درمان یبوست و نفخ بسیار بیشتر است ( بخصوص در خانمها)و اسهال ، عارضه دیگری از این دارو دیده نشده است TEGASEROD  توسط FDA  برای درمان IBSنوع یبوستی پذیرفته شده است.جدیدترین دارو برای  IBS  نوع یبوستی،داروی بازکنندهکانال کلربنام LUBIPROSTONE  می باشد.
از آنتاگوئیسم گیرنده های اوپیوئیدی موبنامALVIMOPAN وآگونیست گیرنده سروتونین 4  بنامRENZAPRID  نیز در درمانIBS    بخصوص نوع اسهالی استفاده میشود .
در درمان IBS  نوع اسهالی ، لوپراماید ، ALOSETRON  و کلونیدین نیز بکار میرود . پروبیوتیکها در حقیقت موادی هستند که حاویموجودات زنده می باشند ( مثل ماست وکفیر)،که در درمانIBS بخصوص نوع یبوستی آن مصرفمیشوند.
تجویزموادفیبرداردرIBS نوع یبوستی،موثر هستند . فیبرهای محلول مثلایسپاگولا،کلسیم پلی کربوفیل و پسیلیوم واز فیبرهای غیر محلول مثل سبوس گندم یافیبرهای ذرت نیز در درمان IBS نوع یبوستی بکار میروند، اگر چه اثر فیبرها محدوداست .ALVIMOPAN
آنتا گونیسم محیطی گیرنده مو( MU  ) اوپیوئیدی میباشدوبرای درماناختلال عمل  دستگاه  گوارش بکار میرود (مثل IBS  نوع یبوستی و یبوست ایدیوپاتیک ) ومیتواند عوارض گوارشی مخدر های خانواده تریاک مثل یبوست را نیز درمان کند .
ازحشیش نیز برای درمان بیماریهای گوارش استفاده شده است . ماده موثر آن بنام دلتا 9تتراهیدروکانابینول می باشد (THC  ) . در بدن نیز بطورطبیعی این ماده سنتز میشود کهکانابینوئیدآندوژن نام دارد . این کانابینو ئید آندوژن بافعال کردن گیرنده هایکانابینوئیددردستگاه گوارش، اثر بیولوژیک خودرا اعمال میکند .دونوع گیرندهکانابینوئیددر سلولها وجود دارند که در دستگاه گوارش اثر بیولوژیک خود را اعمالمیکنند .  گیرنده نوع یک وگیرنده نوع2 (CB2-CB1  )   گیرنده های CB1  در سیستم عصبیروده   و در انتهای اعصاب واگ ونورونهای نخاعی قرار گرفته  و آزاد شدن نوروترانسمیترها NEUROTRANSMITER   ( واسطه های شیمیائی سیستم عصبی ) را تنظیم میکنند وگیرنده های نوع 2 ، بیشتر در سیستم ایمنی و دفاعی بدن قرار دارند که هنوز رل واقعیآنها بطور کامل پیدا نشده است . در شرایط پاتولوژیک ، سیستم کانابینوئیدهای آندوژناثر درمانی خود را در مقابل بیماریهای مختلف دستگاه گوارش اعمال میکنند و بطور واضحاین سیستم دربیماریهای التهابی دستگاه گوارش مثل بیماری کرون (  CROHN  ) وبیماریهای فونکسیونل مثل IBS  اثر میکنند .
مشتقات تریاک نیز در طی هزاران سالگذشته در درمان بیماریهای دستگاه گوارش بکار رفته اند ولی بعلت اثر این داروها رویسیستم عصبی مرکزی ، مصرف اینداروها محدودمیباشد. مطالعات کلینیکی روی گیرنده های مو ( MU) وساخته شدن آنتاگونیست های موثر روی این گیرنده های محیطی اوپیوئیدی باعث شدتااین داروها مثل ALVIMOPAN  و-N متیل نالترکسان ، در درمان فلج روده بعد از عمل ویبوست بدنبال مصرف داروهای اوپیوئید بکار روند . باساخته شدن داروهایی مثل  FEDOTOZIN که یک داروی آ گونیست برای گیرنده های اوپیوئید کاپا (KAPPA ) میباشدوبامصرف آن در درمان IBS   و دیس پپسی فونکسیونل مشخص شده است که گیرنده های

/ 0 نظر / 2 بازدید