جانشین شونده های خون

هموگلوبین هایی که حاوی غلاف و پوشش نیستند توسط همولیز کنترل شده گلبول هایقرمز نیز ساخته شده و غشاء سلولی گلبول قرمز با دقت تمام از هموگلوبین حاصله جدامیشود و به علت اینکه غشاء سلولی حذف شده است دیگر آنتی ژن سلولی وجود نداشته و اینهموگلوبین آزاد را به هر شخصی و به هر گروه خونی می توان تزریق کرد
این موادوقتی وریدی تزریق میشوند ، به مقدار زیادی فعالیت اسمزی را زیاد کرده و نسبت بهگلبول قرمز عمر کوتاه تری دارند و بنابراین مصرف بالینی آنها محدود می باشد .
قدرت حمل اکسیژن و نیمه عمر تمامی گروهHBOCs به توسط اتصال ملکولهایهموگلوبین به یکدیگر( پلی مریزاسیون ) ، جدیداً افزایش پیدا کرده است .
عوارضجانبی این مواد شامل انقباض عروقی ، مغایرت با عملکرد ماکروفاژها، اختلال در دستگاهگوارش ، سمیت سیستم عصبی ، رها کردن رادیکالهای آزاد در نسوج بوده و جواب تعدادی ازآزمایشات تخصصی خون را مختل می کند .
گروهHBOCs و گروه PFCs در مرحله تحقیقاتی 2 و 3 بالینی در آمریکا بوده و مطالعات نشان داده است که این مواد به بیمارانی کهشدیداً نیاز به تزریق خون دارند ، کمک بزرگی میکنند .
این مواد با مقادیرکم ،قابلیت حمل اکسیژن را به مقدار بسیار زیادی دارا هستند ، به طور مثالHemospan کهاز خانواده HBOCs می باشد با دوز 50 تا 100 میلی گرم / کیلوگرم وزن بدن در تحقیقاتفوق مصرف شده ( 7 گرم در یک فرد 70 کیلوگرمی ) و نتایج بسیار خوبی از آن به دستآمده است .

منبع :
Wintrobe’s Clinical Hematology , 11 Ed. 2004

  نویسنده : مهـدی  رحیـمی گل سفیدی..

/ 0 نظر / 6 بازدید