نکات تغذیه کمکی در نوزادان

اگر غذای کمکی زودتر از موقع شروع شود وقایع نامطلوبیمی‌تواند سلامتی شیرخوار را به خطر بیندازد از جمله:

·  احتمال ابتلا‌ شیرخوار به اسهال زیاد می شود زیرا دستگاهگوارش شیرخوار هنوز کاملاً تکامل نیافته است, به علاوه ممکن است ماده غذایی تهیهشده نیز آلوده و یا در تهیه و نگهداری آن دقت کافی نشده باشد.

·  چون گنجایش معده شیرخوار کم است, غذای کمکی ممکن استجایگزین یک وعده شیر مادر شده و رغبت شیرخوار برای مکیدن پستان کم شود در نتیجه, همشیر کمتری ترشح می شود و هم به دلیل کمبود انرژی از مواد غذایی دریافتی در مقایسهبا شیر مادر, شیرخوار انرژی کمتری به دست می‌آورد که این خود سبب سوء تغذیه و عدمرشد کافی کودک می گردد.

احتمال بروز آلرژی (حساسیت) بیشتر میشود.

خطرات دیر شروع کردن غذای کمکی
 
اگر غذای کمکی دیرتر از پایان 6 ماهگی شروع شود, همانطور کهگفته شد چون شیر مادر به تنهایی قادر به تامین نیازهای تغذیه‌ای کودک از پایان 6ماهگی به بعد نیست امکان دارد رشد کودک, کند و یا دچار توقف شود. از طرف دیگر, دیرشروع کردن غذای کمکی باعث می شود که شیرخوار عمل جویدن را یاد نگیرد و آشنا شدن اوبا مزه و قوام انواع غذاها به تاخیر بیفتد.

اکثر شیرخوارانی که در پایان 6 ماهگی با غذاهای کمکی آشنانشده و فقط تا مدت طولانی از شیرمادر استفاده کرده‌اند تمایلی به استفاده از غذاهایجامد ندارند و همین امر ممکن است سبب بروز سوء تغذیه و افت رشد آنهاشود.

خصوصیات غذای کمکی مناسب
 
غذای کمکی باید:
-
با حجم کم دارای انرژی بیشتریباشد.

نرم بوده و هضم آن آسان باشد.

- قابل تهیه, در دسترس, ارزان و مناسب عادت غذایی خانوادهباشد.

تازه, پاکیزه و بهداشتی تهیه شود.

-کاملاً پخته و بعد از خنک شدن مصرفشود.

-امکان استفاده از آن در حجم کم و به دفعات وجود داشتهباشد.

  نکات اساسی در تهیه و نگهداری غذای کمکی
قبل ازتهیه غذا باید دست ها را کاملاً با آب و صابون شست.

- هنگام غذا دادن به شیرخوار نیز باید دست های او با آب وصابون شسته شوند.

- غذای کمکی را حتی الامکان به مقدار لازم برای هر روز تهیهنمود.

- غذای کمکی اضافی باید با پوشش مناسب و در ظرف تمیز در جایخنک نگهداری شود.

- نگهداری غذای کمکی اضافی در یخچال حداکثر تا 24 ساعتاشکال ندارد. برای نگهداری آن به مدت طولانی, غذا را در ظرف کوچک, تمیز و به اندازهیک وعده ریخته و در فریزر نگهداری می‌کنند. اگر غذا در ظرف بزرگتری نگهداری می شودفقط به اندازه یک وعده از آن برداشته, گرم نموده و به شیرخوارمی‌دهند.

اصول تغذیه تکمیلی
 
یک قانون کلی در تغذیه تکمیلی آن است که حتماً از موادیاستفاده شود که بعدها هم در سفره خانواده وجود داشته باشد.

 توصیه می شود اصول زیر در تغذیه تکمیلی رعایتشوند:

1-  بعد از تغذیه شیرخوار با شیر مادر, غذای کمکی به اوداده شود و غذا را هرگز قبل و یا در فواصل تغذیه با شیر مادر به کودکندهند.

2-مواد غذایی چه از نظر نوع و چه از نظر مقدار به تدریجبه برنامه غذایی, شیرخوار اضافه شود.

3-از یک نوع ماده غذایی ساده شروع کرده و کم کم بهمخلوطی از چند نوع برسانند.

4-از یک قاشق مرباخوری شروع نموده و به تدریج بر مقدارآن اضافه نمایند. (به استثناء زرده تخم مرغ, که به اندازه یک نخود شروعمی‌شود).

5-در شروع, غذاها نسبتاً رقیق ولی کمی غلیظ تر از شیرمادر باشند و به تدریج بر غلظت آنها افزوده شود این کار به یاد گرفتن عمل جویدن کمکمی‌کند.

6-بین اضافه کردن مواد غذایی مختلف 7-5 روز فاصلهبگذارند تا شیرخوار اول به یک غذا عادت کند بعد غذای جدیدی به او بدهند این کارباعث می شود که اگر ناسازگاری به یک ماده غذایی وجود داشته باشد شناخته شود و ازطرف دیگر دستگاه گوارش شیرخوار فرصت عادت به مواد غذایی را پیدا کند.

7-تنوع در غذای کمکی مورد توجه قرار گیرد.

نحوه شروع و ادامه غذای کمکی
 
غذای کمکی در پایان 6 ماهگی (180 روزگی) شروع می شود, همزمان با شروع غذای کمکی تغذیه با شیرمادر همچنان مکرر و بر حسب میل و تقاضایشیرخوار

/ 0 نظر / 6 بازدید