عوارض اختلالات حرکت زنان سالخورده

وی افزود: مطالعات کشوری و جهانی بر ضرورت آماده سازی افراد میانسال برای دوره یائسگی تاکید دارد تا سالمندان از معلولیت و ناتوانی کمتری برخوردار باشند.
دکتر  باروتی با اشاره به اینکه تمهیداتی برای ایجاد خدمات پیشگیری برای کاهش بیماری و تاخیر درمعلولیت و حفظ ظرفیت زنان تا حد امکان، همراه با حمایت اجتماعی بر زنان یائسه فراهم شده است گفت: ایجاد سالخوردگی فعال و مولد از ضرورت‌های برنامه توسعه است.
به گفته وی ،اگردرمیانسالی تدابیر خوبی اندیشیده شود سالمندی فعال، بدون معلولیت و کاهش توان و متعاقب آن کاهش تحمیل هزینه درمان و بهداشت خواهیم داشت و می‌توان از تجارب سودمند سالمندان استفاده بیشتری کرد.
دکتر باروتی ازعلل برپایی این همایش را برنامه ریزی، پاسخگویی بهتر و بهبود کیفیت زندگی زنان یائسه عنوان کرد و یادآور شد:‌هم اندیشی برای اتخاذ راه‌های نوین در کنترل عوارض زنان یائسه و پیشبرد برنامه‌های خوب سالمندی از دیگر اهداف این همایش است.

Www.Tyekal.Com           

 

/ 0 نظر / 3 بازدید