سرفه

داروهای نرم کننده احتمالا”بطور غیر مستقیم روی سرفه اثر میکنند، زیرا با ایجاد یک پوشش حفاظتی روی اعصاب حسی حنجره موجب کاهش موجهای تحریکی سرفهمی شوند .گلیسرول ، عسل و شربت قند جزء این داروها هستند .
برای درمان سرفه هایبسیار شدید ، یک داروی ضد سرفه قوی مثل مرفین مورد نیاز است ( مثل مراحل انتهاییتومورهای ریه ) و این درمان برای سرفه های معمولی ، معقول بنظر نمیرسد .
بیحسکننده های موضعی مثل لیدوکائین را میتوان با تنفس کردن وارد ریه کرد و اینکار دردرمان سرفه های بسیار شدید که با دارو کنترول نمی شود  ( مثل تومورهای بدخیم )مورداستفاده قرار می گیرد ، در اینجا گیرنده های تحریک کننده با دارو بلوک میشوند ولیبا اینکار تمامی رفلکسهای حفاظتی ریوی بلوکه شده و ممکنست که اسپاسم برونش ایجادکند و چنین درمانی باید با احتیاط بسیار زیاد و در بیماران خاص بکار رود . با اینروش رفلکس بلع نیز ممکنست تا مدتی از دست برود .
سرفه خلط دار:
در اینجا سرفهبا خلط همراه است . اینحالت ممکنست بهمراه برونشیت مزمن ،‌برونشکتازی یا در بیماریفیبروزکیستیک ریه دیده شود . در این موارد از بین بردن رفلکس سرفه کار صحیحی نیستزیرا سرفه باعث میشود که راههای هوایی پاک شوند ولی داروهای خلط آور را در اینموارد میتوان مصرف کرد ، چون باعث افزایش ترشح شده و عبور خلط را آسان میسازند ( درمواردی که خلط غلیظ است ) . بسیاری از محققان معتقدند که داروهای خلط آور هیچارزشی نداشته و با دارونما ( PLACEBO ) فرقی ندارند .
داروهایی که بطور شایعبعنوان خلط آور مصرف میشوند عبارتند از املاح آمونیوم ، گایافنزین،  ایپکاوسیتراتسدیم . ید هم گاهگاهی مورد استفاده قرار می گیرد .
ولی در مورد بی خطر و سلامتبودن این دارو بحث زیاد است زیرا باعث وقفه کار تیروئید میشود ( با مصرف طولانی ) ،مشخصا” ید را به بچه ها ، جوانان ، خانمهای حامله و بیمارانی که گواتر دارند نبایدداد .
داروهای موکولیتیک میتوانند غلظت و کشش سطحی و ساختمان خلط را تغییر بدهندو بیماران اظهار میدارند که بهتر شده اند ولی در بررسی عملکرد ریه هیچگونه تغییریمشاهده نمی شود . مواد موکولیتیک مورد مصرف عبارتند از اسیتل سیستئین ، برم هگزین،کربوسیستئین MECYSTEINE دارویی بنام DORNASE ALFA   نیز در دسترس است که دربیمارانی که فیبروزکیستیک ریه دارند مصرف میشود . در تئوری ، موکولی تیک ممکنست کهسد محافظ جدار معده را که از موکوس ساخته شده  خراب کرده و موجب زخم معده شود ،بنابر این مصرف آن در بیمارانیکه سابقه اولسردارند باید با احتیاط انجام شود .
مواد هیدراته کننده باعث میشوند تا مخاط ریه آب جذب کرده و نرم شود ، اینکاربه آسانی با تنفس بخار آب قابل انجام است ، اضافه کردن موادی مثل منتول ، بنزوئین واسانس های مختلف بنظر میرسد که فایده ای نداشته باشند .

 تنفس ذرات ریز آب ، سدیمبیکربنات ، کلرورسدیم ، سورفکتانت و آنزیمهای پروتئولیتیک مثل سالبوتامول و IPATROPIUM  ، سرفه هایی که منشاء اسپاسم برونش دارند را بهبودی می بخشند و در شکلهای دیگر سرفه اثری ندارند و در افراد غیر آسماتیک توصیه شده است که مصرفنشوند.

منبع : فارماکولوژی مارتیندیل2005

  نویسنده : مهـدی  رحیـمی گل سفیدی..

 

/ 0 نظر / 5 بازدید