مپریدین ( پتیدین)

سایمتیدین به همراه پتیدین موجب افزایش سمیتپتیدین برای دستگاه تنفس می شود .
با کلرپرومازین ، افت فشارخون و تخدیر شدیدایجاد می کند .
با داروهای مخدر و سداتیو دیگر ، ضعف تنفسی شدیدتر می شود .
با داروهای ضد ایدز ، وقفه تنفسی ایجاد می کند .
مصرف این دارو به همراهالکل موجب تشدید اثر پتیدین و وقفه تنفسی می شود .

موارد منع مصرف : همراه داروهای ضدافسردگی خانواده MAOI نباید مصرف شود ( موجبمرگ می شود).
در افراد پیر عارضه بیشتری ایجاد می کند .
در نارسایی پیشرفتهکلیه نباید مصرف شود .
تزریق زیرجلدی پتیدین درد شدیدی ایجاد می کند .


Nursing Drug Handbook 2005

  نویسنده : مهـدی  رحیـمی گل سفیدی..

 

/ 0 نظر / 4 بازدید