نقش خانواده در آگاه سازى جوانان و نوجوانان

از جمله راهکارهاى مؤثرى که والدین مى توانند به منظور پیشگیرى ازاعتیاد جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر به کار بندند، عبارت اند از:

1)  معیارهاى «خوب بودن» و «بد بودن» را به فرزندان شان یاد بدهند.

ارزشهاى پسندیده اخلاقى، رفتارهاى مناسب اجتماعى، انتظارات جامعه از یک نوجوان مسئول،اهمیت رشد و بالندگى نوجوان براى پیشرفت اجتماعى که در آن زندگى مى کند و... را بهآنها بیاموزند.

2)  به نوجوانان بیاموزیددر برابر اجراى مقررات و قوانین حاکم بر خانه، مدرسه واجتماع،  جدى، مسئول و هوشیار باشند.

رعایت آئین نامه  هاى انضباطى و ضوابط وقوانین مدونى که در مدارس اجرا مى شوند، مى تواند مانعى بر بسیارى از کجروى هاىاجتماعى شوند. اهمیت به نظم و انضباط، داشتن رفتارهاى موجه، شیوه تفکر سالم و... ازنکات ارزشمندى است که مى توان به نوجوانان و جوانان یاد داد. آنها باید بدانند کههرگونه دسترسى به مواد مخدر چه جرایمى به دنبال دارد و چه مجازات هایى را بایدمتحمل شوند.

3) سعى کنید الگوى رفتارى خوبى براى فرزندان نوجوان خود باشید.

او هموارهنظاره گر اعمال و رفتارهاى شماست. والدینى که خود، سیگار مى کشند  یا در مصرفداروهاى مسکن و خواب آور افراط مى کنند  یا نگرش و دیدگاه شفاف و مشخصى در برابرمصرف مواد مخدر به فرزندان شان ارائه نمى کنند، راه را براى انحراف و تصمیم گیرىهاى نامناسب جوانان هموار مى سازند. به اختلاف بین حرف و عمل خود آگاه باشید. نوجوانان به این تناقضات بسیار حساس هستند و به راحتى ارزش ها و عقایدشان را زیر پاخواهند گذاشت.

4) عزت نفس، خویشتن دارى و اعتماد به نفس فرزندتان را تقویت کنید.

فرصت هاو موقعیت هایى براى فرزند نوجوانتان پیش آورید تا او بتواند پیروزمندانه به اهدافشبرسد. او را به دلیل توانایى ها و استعدادهایش تشویق و حمایت کنید. این کار به اوکمک مى کند تا احساس خوبى نسبت به خودش پیدا کند. برداشت هاى جوان نسبت به توانایىها و استعدادهایش مهمترین تأثیر را بر عزت نفس او مى گذارند. هنگامى که والدین درمىیابند تجربه هاى دشوار زندگى، اعتماد به نفس و خویشتن دارى نوجوان شان را تحت تأثیرقرار داده است، باید به او کمک کنند تا با انتخاب راه و مسیر درست زندگى، خود را ازانحطاط، تسلیم و بى ارزشى نجات دهد.

5)  ارتباط مؤثر و صمیمانه اى با نوجوان (یا جوان) برقرار کنید.

گوش دادنبه صحبت هاى او، حمایت از رفتارهاى مثبت، پسندیده و سالم، توجه کردن به احساسات وعواطف او و پذیرش بى قید و شرط جوانان و نوجوانان به آنها کمک مى کند تا با ایجادرابطه اى نزدیک و صمیمانه با والدین خود درصدد مقابله با بحران هاى زندگى برآیند. دیدگاه ها و اعتقادتان را با صبورى و انعطاف پذیرى به جوانان بیاموزید. اجازه دهیدتا با بحث و گفت وگو احساس مسئولیت، ارزشمندى و خودکارآمدى در آنها رشد یابد. دردوران نوجوانى، فرزندان ما دست به شناخت، ماجراجویى، کنجکاوى و خطر کردن مى زنند،در این جا وظیفه والدین و مربیان است که سعى کنند با گزینش روش هاى معقول و سنجیدهراه رسیدن به استقلال فردى و رشد اجتماعى را براى آنها روشن سازند.

6)  فرصت هایى براى او ایجاد کنید تا مسئولانه درباره کارهاى روزانه خودشتصمیم گیرى کند.

به او یاد بدهید که چگونه با افراد دیگر اجتماع ارتباط برقرارکند.مثلاً زمانى که تنها در جمعى حضور دارد، چه باید بگوید، چه کار باید بکند و... در نظر داشته باشید اگر او فرد شلخته و بى بندوبارى نباشد، در مقابل تعارف دوستانشبراى سیگار کشیدن و... مطیع نخواهد شد. هر اندازه که تأثیر دوستان و همسالان جوانبر او زیاد شود، نقش والدین و راهنمایانش براى هدایت او کم رنگ تر خواهد شد. هراندازه والدین، جوان را به حال خود واگذارند، او را در برابر محیط و اجتماع آسیبپذیرتر ساخته اند و بعدها براى این تسلیم باید بهاى سنگین ترى بپردازند. والدینباید با درک تأثیر همسالان بر فرزندشان آنان را براى مقابله با فشارها و تحریکاتموجود آماده کنند. توان «نه گفتن» و داشتن رفتارى مستقلانه و صحیح را در آنان بایدتشویق و تمجید کرد. باید به جوان یاد داد که «نه گفتن» او دلیل بر احترام او بهخودش است. از آنها بخواهید که به هنگام احساس خطر، قدرت ترک محل را داشته باشند.

7)  نسبت به احساس افسردگى، بى حوصلگى و انزواطلبى فرزند نوجوان تان حساس وهوشیار باشید.

نوجوانى که دچار افکار پریشان و مأیوس کننده مى شود، قابل تأمل وبررسى است، زیرا او اساساً پیامدهاى رفتارى خودش را نمى داند. افسردگى براى اینگروه از نوجوانان ممکن است زمینه ساز بسیارى از آسیب هاى اجتماعى مثل روى آوردن بهسیگار، مواد مخدر، اعتیاد، فحشاء، بزهکارى و... شود. والدین باید رفتارها و عاداتفرزندان نوجوان شان را که احتمال مى دهند به دلایلى منجر به افسردگى در آنان شود،مد نظر داشته باشند.

8)  واقعیت هاى اجتماع را به فرزند نوجوان (یا جوان)تان گوشزد کنید.

گروهىاز والدین تصور مى کنند با مطرح نکردن مشکلات گوناگون جامعه و سرپوش گذاشتن برحقایق تلخ زندگى، روش مناسبى براى حمایت از فرزندشان انتخاب مى کنند. در حالى کهآنان نیاز دارند تا اطلاعات صحیحى در باره مسائل جامعه اى که در آن زندگى مى کنند،داشته باشند و در این زمینه بهترین راهکار آن است که پدر و مادر سعى کنند با یافتنمنابع و مدارک علمى و موثق، اطلاعات و دانسته  هاى خانواده شان را ارتقا دهند وراهنماى معتمدى براى فرزندان شان باشند. هدایت سالم والدین و مربیان دلسوز، بسیارارزشمندتر از دوستى  هاى بحران زا و دشوار است.

به طور خلاصه آن چه والدین مى توانند درباره مواد مخدر به نوجوان شان بیاموزند،مى تواند در زمینه پزشکى (آسیب  هاى بدنى ناشى از مصرف مواد مثل ابتلا به ایدز،  هپاتیتو انواع بیمارهاى قابل انتقال از طریق

/ 0 نظر / 5 بازدید